За нас
Е-магазин Терем
О Б Я В А
Продажба на резервни части за МТЛБ и САУ 2С1
8/13/2018


Социално-битова инфраструктура.

ХАРАКТЕРНИ СТРАНИ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА СА:
 • Енергоосигуряването :
  • Електроенергия - тройно ел. захранване и над 30 бр. силови транс-форматори от 400 до 4000 КВА.
  • Сгъстен въздух, осигуряван от 15 стационарни компресора с общ капацитет над 800 м3/мин.
  • Промишлена и питейна вода от собствен водоизточник.
  • Промишлена и битова пара и топла вода - от парна централа и локални котли с гориво – природен газ и мазут.
  • Големият капацитет и съвременното техническо ниво на складовете и хранилищата за химикали, суровини, материали, резервни части и горива.
  • Собственият автомобилен парк за МТС и за вътрешно-заводския транспорт, както и наличието на автобуси и леки автомобили.
 • Развърната комуникационна мрежа:
  • Разклонения на ЖП-линии до складове и производствени корпуси.
  • Вътрешно-заводска пътна мрежа.
  • АТЦ с 1000 вътрешни телефонни поста и авт. вход.
  • 6 броя териториално обособени структурни звена, които са извън основния район на завода.
  • Газостанция за обслужване на външни клиенти.
 • Социално-битовото осигуряване:
  • Хотел-общежитие
  • Заводски клуб
  • Заводски стол
  • Здравна служба /лекар и стоматолог/ и т. н.
Екологична характеристика.

Опазването на околната среда и екологичния фон се осигуряват чрез:
 • Вентилационно-пречиствателни съоръжения и агрегати за отделяните при технологичните процеси вредни и замърсяващи въздуха вещества.
 • Пречиствателни станции, съоръжения и канализационна мрежа за отделяните при технологическите процеси вредни и замърсяващи почвата и водите вещества.
 • Наличието и поддържането на дървесна растителност и зелени площи в районите на завода.
Организация и управление на дейността.

Организационно-управленската структура на завода е построена на функционален (департаментен) принцип и осигурява изпълнението на комплекса от дейности на самостоятелно търговско дружество. Ръководството се осъществява от управленски екип в състав:
 • Директор;
 • Зам. директор по производствено-техническите въпроси;
 • Зам. директор по маркетинг и търговия.
В самостоятелна служба е обособена административно-стопанската и социалната дейност. С оптимизация на броя и състава на функционалните звена и намале-ние на йерархичните нива, се осигурява оперативност на управленското въздействие при сведен до минимум административен персонал. Главна цел на мениджмънта на завода е донатоварване на производствените мощности. Маркетинговите проучвания за насочени основно към:
 • Търсене на перспективно партньорство за усвояване и производство на нова продуктова гама транспортни средства, трансмисионни агрегати и резервни части.
 • Кооперация с машиностроителни фирми за износ на:
  • Полуфабрикати, поковки, щамповани и щанцовани детайли
  • Инструментална екипировка
 • Създаване на дистрибуторска мрежа в страната и чужбина за пазарно присъствие на продуктовите гами:
  • хидродинамични трансми-сии за мотокари;
  • дизел-агрегатори;
  • ауспуси;
  • детайли и резервни части за скоростни кутии, редуктори и трансмисии.
Е-магазин

Този сайт е създаден от Интерконсулт България. © Всички авторски права са собственост на ТЕРЕМ ЕАД