Технологии
Е-магазин Терем
О Б Я В А
Продажба на резервни части за МТЛБ и САУ 2С1
8/13/2018

към предишната страница
Внедрени нови прогресивни технологии:
 1. Софтуерни продукти, CAD-CAM системи – Idias – за проектиране и разработване на конструктивно-техническа документация и “VISI-international” – за съставяне на програми NC за машини с CNC SYSTEM, които разширяват възможностите и качеството на разработките;
 2. Масово използуване на високо производителни машини с CNC SYSTEM произведени в Япония, Швейцария, Англия, Италия, САЩ, Германия и др.;
 3. Повишаване износоустойчивостта на режещите инструменти чрез титаново покритие, карбидно покритие, електро-магнитна обработка и др;
 4. Термична обработка в защитна среда;
 5. Финишна обработка на зъбни колела с точност до 7 клас, модул 1 – 9 мм, диаметър до ф 700 мм;
 6. Зъбодълбане на зъбни колела с вътрешни прави зъби;
 7. Възстановяване на износени детайли чрез напластяване;
 8. Електронна обработка на информацията и програмни продукти;
 9. Ерозийна обработка на повърхнини за прецизни инструменти и др.;
 10. Установка за плазмено рязане на листов материал;
 11. Автоматизирана система за механична обработка на призматични и роторни детайли (DNC SYSTEM – гъвкава автоматична производствена система);
 12. Каруселни стругове с възможности за обработка макс ф 1000 мм, височина – 500 мм;
 13. Стругове с CNC SYSTEM с възможности за обработка макс. ф 500 мм, дължина 1000 мм;
 14. Обработващи машини – центри с CNC SYSTEM с възможности за обработка на призматичен корпусен детайл с размери 700 х 700 х 800 мм;
 15. Един от обработващите центри е с пета ос – с това се разширява възможността за обработка на повърхнини в различни пространствени равнини;
 16. Всички стругове и центри са снабдени с компютри;
 17. Трикоординатни измерителни машини с възможности за замерване на детайли с размери 2000 х 800 х 600 мм.
Технологични процеси.

Конструктивната и технологичната документация за произвежданата продукция е:
 • Лицензна за капитален ремонт, модернизация и производство на БТТ; ск. кутии; редуктори и трансмисионни агрегати за МТ-ЛБ и Т-55.
 • Разработена по поръчка на МО от специализирани институти, за отделни изделия и компоненти на модернизираната БТТ (бронева защита и др.)
 • Разработена от завода:
  • по проекти на завода за отделни изделия или компоненти;
  • като доразвитие и адаптация на лицензната конструктивно-технологична документация;
  • за производството на полуфабрикати, инструменти и инструмен-тална екипировка.
Конструктивно-технологичната подготовка се извършва: От висококвалифициран инженерен състав.

Със съвременно техническо и програмно осигуряване:
 • AUTO-CAD система и инженерен софтуер;
 • хардуер и софтуер за програмно осигуряване на металорежещите машини с ЦПУ, обработващите центрове и ГАПС;
 • Копирна, размножителна и регистрационна техника.
Големи са сложността, разнородността и номенклатурата на технологичните процеси в завода. В основата на това са: Широкият браншов обхват на основните производствени мощности.
Значителната сложност на преобладаващата част от продуктите (БТТ, скоростни кутии, редуктори и трансмисионни агрегати).
Големият номенклатурен обхват на производствената листа: полуфабрикати; инструменти; компоненти за сборка; изделия и резервни части – крайна продукция.
В съответствие с технологичната специфичност на завода е създадена и се поддържа квалификационна структура за инженерно-техническия и работническия състав.

Технологичен потенциал.

Структуроопределящите технологични мощности са внос от водещи фирми – производители на металообработващо, металорежещо, инструментално, термично, лабораторно и друго оборудване (японски, швейцарски, английски, италиански, германски, от САЩ и др.). Те са в процес на експлоатация 10 – 15 години. Доброто им състояние е в резултат на установения в завода организационен и технологичен ред за експлоатация, обслужване и съхранение на оборудването.
Наличното оборудване и неговото състояние осигуряват условия за качество и конкурентни цени на продукцията. Частично допълване и обновяване на технологичните мощности може да осигури продуктова диверсификация на завода в пълно съответствие с пазарните условия.
Разпределението на оборудването е съобразено с изискванията за завършен продуктов цикъл на отделните обособени производства – це-хове. Агрегатите за термообработка и контролно-измервателната апа-ратура са обособени в отделни участъци (помещения) на цеховете, съобразно организацията на технологичния процес.
В процеса на усвояване на нови продукти, по лицензна и собствена конструктивно-технологична документация, е генерирано заводско технологично “НОУ-ХАУ” – предмет на възможен технологичен трансфер.
Налице са водещи специалисти – инженери и квалифицирани работници, което е предпоставка за ускорено усвояване на нови продукти.
към предишната страница
Е-магазин

Този сайт е създаден от Интерконсулт България. © Всички авторски права са собственост на ТЕРЕМ ЕАД